M. Mamatkulov, I.V. Yudanov, A.V. Bukhtiyarov, K.M. Neyman

Nanomaterials 11 (2021) 122 (1-17). doi: 10.3390/nano11010122

https://doi.org/10.3390/nano11010122